اخبار برگزیده

گاهی فکر نمنی

گاهی فکر نمنی

گاهی فکر نمنی

                                ولی مِبو،

 گاهی نِمبو،

                         نمبو  که نِمبو؛

گاهی هزار دفه دعا بی جواب مِبو،

گاهی نِگوتی یه

                  نوبت به نام تِ مِبو؛

گاهی فقیر  فقیر  فقیری

                                    و

                                         بخت یار، تِ نیی

گاهی تمام محل

                            فقیر   تِ مبو...

 

امیر حمزه ای فروردین95

کپی بدون ذکر نام شاعر جایز نمی باشد.


گاهی فکر نمنی

گاهی فکر نمنی

گاهی فکر نمنی

 


منبع این نوشته : منبع
آخرین جستجو شده ها